Preguntes freqüents – FAQS

Depèn de molts factors: la superfície de la finca, la situació urbanística de la finca, la professió del titular de la finca…

S’hi pot construir una caseta/magatzem per guardar els estris agrícoles de 3×2 m2 de superfície.

S’ha de tramitar una llicència urbanística segons el codi C i aportant la documentació que figura en el codi 5 de la següent taula

No. La normativa urbanística actual és molt restrictiva en quan a l’edificació de nous habitatges. Però, segons el que determina l’article 47 de la Llei d’Urbanisme, es pot construir un nou habitatge sempre que estigui lligat a una explotació agrícola o ramadera i s’hagi de fer el seguiment de l’explotació o la cura d’animals durant les 24 hores. Això s’acreditarà mitjançant un informe del DARP que ho verificarà.

Segons aquest article 47, a l’Horta (sòl no urbanitzable – SNU) s’hi pot:

  1. Reconstruir i rehabilitar les construccions inclosos dins del Catàleg de construccions del sòl no urbanitzable
  2. Actuacions específiques per dur a terme activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.
  3. Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica.
  4. Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les activitats d’explotació a què fa referència el punt anterior.
  5. Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
  6. Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques.
  7. Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes.
  8. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat.

La construcció d’una piscina sempre va lligada a un habitatge legalment implantat.

Si la construcció/habitatge està legalment implantada, amb la corresponent llicència d’obres, es podrà rehabilitar la construcció. Si consta legalment implantat un magatzem, es podrà rehabilitar un magatzem (sempre que se n’acrediti la necessitat amb la DUN), si consta legalment implantat l’habitatge, es podrà rehabilitar l’habitatge. Mai una construcció que no consti com habitatge podrà obtenir llicència per habitatge ni cèdul·la d’habitabilitat, donada la normativa urbanística vigent.

A través d’aquest enllaç, omplir la instància genèrica posant-hi totes les dades possibles de la finca per tal de que el departament municipal de llicències d’obres, pugui cercar els antecedents obrants sobre la construcció. També, si ha canviat el titular, s’ha d’aportar una nota simple històrica del Registre de la Propietat per cercar la possible llicència amb el nom dels antics propietaris. Si no hi ha antecedents (llicència urbanística) no es pot rehabilitar.

També pot ser que sigui una construcció antiga i es pugui acreditar amb les fotografies aèries de l’any 1956. Aquest any es va implantar la primera Llei del Sòl i fins llavors no era obligatori sol·licitar llicència d’obres. Per això, si es pot acreditar l’existència de l’edificació en les fotografies aèries, i consta en els plànols topogràfics posteriors de l’any 60, es considera legalment implantada. Això si, en aquests topogràfics consta la tipologia de l’edificació (torre, habitatge, casa, corral, cobert o similar) i, es pot rehabilitar l’edificació que hi consta en el topogràfic (torre, habitatge, casa, corral, cobert o similar)

L’abonament de la taxa per construccions clandestines que es va dur a terme els anys 80 no porta implícita la legalització. Només es podien legalitzar amb la llicència d’obres de legalització i el seu corresponent projecte tècnic.

El PGOU determina que l’ordenació del sòl rural es realitzarà en base a les qualificacions urbanístiques (art. 205).

Amb caràcter general es defineixen els usos compatibles i els incompatibles (art. 209):

El sòl rural és l’àmbit territorial amb una clara vocació de sòl lliure. Els usos i les activitats que s’hi puguin desenvolupar en base a les normes seran prioritàriament els propis del medi territorial natural, agrícola o forestal. Es determinen, com a usos generals del sòl rural, l’ús agrícola i l’ús mediambiental. Tanmateix s’admet la compatibilitat amb altres usos vinculats a l’activitat agrícola, que s’especifiquen en cada zona del PGOU de manera pormenoritzada.

Independentment d’allò previst per a cada zona del sòl rural, es declaren incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots aquells usos que impliquin transformació en la destinació o les característiques d’aquest sòl o lesionin el valor específic que en cada zona es defineixi.

Segons l’apartat corresponent de l’article 214 de les normes urbanístiques del PGLleida que diu literalment:

“En els habitatges ubicats en sòl no urbanitzable que disposen de llicència municipal per haver estat construïts en períodes de vigència d’altres normes o Plans generals, s’admeten les obres de reforma o ampliació de l’edificació. Aquestes edificacions estaran limitades per una ocupació màxima del 2% de la superfície de la finca i en el cas de parcel·les inferiors a 5.000 m², la ocupació màxima és de 100 m². En tots els casos es respectarà un nombre màxim de dues plantes, una alçària màxima de 8 m. i les distàncies mínimes a veïns, camins i altres infraestructures”.

En el cas que les obres realitzades sense el corresponent títol habilitant s’hagin dut a terme fa més de 6 anys, ha prescrit l’acció de restauració de l’Administració, no es poden fer enderrocar, però no ha prescrit la infracció, aquestes obres són il·legals (la il·legalitat no prescriu mai, prescriu la capacitat sancionadora de l’Administració). En aquests casos ens trobem en dos situacions:

  1. Obres legalitzables: Es podrà demanar la corresponent llicència de legalització
  2. Obres il.legalitzables: Es declararan en situació de fora d’ordenació. Caldrà anotar aquesta circumstància al Registre de la Propietat.

Cal tenir present que la capacitat sancionadora de l’Administració no prescriu quan les obres s’hagin dut a terme sobre sòl no urbanitzable que gaudeix d’un règim especial de protecció (estar inclòs en un AIN – Àrea d’Interès Natural per exemple).

En aquest cas, si es fan obres en una edificació on l’acció de restauració havia prescrit, el termini de l’acció de restauració es reinicia, es a dir, es reactiva la capacitat sancionadora.

Segons l’art. 108 del DL 1/2010 de 3 d’agost del text refós de la Llei d’urbanisme, en aquestes construccions només es poden autoritzar obres de reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

Nota: Abans d’adquirir una construcció a l’Horta cal consultar la situació urbanística en la que es troba, sobretot si és un habitatge, als Servei municipal de Llicències d’Obra 973700308  urbanisme.llicencies@paeria.cat

 

D’acord amb l’article 207.6 del Pla General de Lleida: Qualsevol actuació que pretengui l’obertura o modificació de traçat d’un camí rural, caldrà que obtingui la corresponent llicència municipal.
 
Per la modificació de camins rurals cal presentar la documentació del codi 31 de l’ordenança de Llicencies d’obres municipal:
– Fulls d’assumeix de direcció tècnica.
– Documentació descriptiva i gràfica.
– Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i el paisatge i de les mesures de correcció proposades.
– Document gestió dels residus