Organització municipal: comissions, regidories i consells

L’Ajuntament de Lleida s’organitza en dotze (12) regidories i donaran compte en  les  (5) Comissions Informatives de caràcter permanent que es creen. Qualsevol regidor/a pot assistir a la comissió informativa que sigui del seu interès.

Així mateix hi hauran quatre (4) comissions especials: la Comissió Territorial de l’Horta, la Comissió especial de l’1 d’Octubre, la Comissió Especial per a la Transparència i la Comissió Especialde Comptes.

Les comissions especials es reuniran preferentment els dimarts, a partir de les 10 del matí. I les comissions informatives a continuació de les especials. Per tal d’afavorir l’assistència dels regidors/es a les comissions en cap cas es podran convocar dos o més comissions especials a la mateixa hora. Caldrà vetllar perquè els horaris de les comissions permetin que un mateix regidor pugui assistir a totes aquelles a les quals és convocat.

Les Comissions en què s’estructura l’Ajuntament tenen les denominacions i competències descrites als següents apartats.

Comissió Territorial de l’Horta

Per acord dels membres d’aquesta Comissió s’escollirà, un/a President/a que n’haurà de ser membre. El Secretari General – o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió. La composició en nombre de membres d’aquesta Comissió serà la mateixa que s’estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d’electe per formar-ne part.

Aquesta Comissió s’haurà de convocar, necessàriament i amb caràcter previ, per tractar d’aquelles qüestions que afectin a l’Horta de Lleida i que hagin de ser tractades per Comissió Ordinària, Junta de Govern Local o Ple. La Comissió tindrà capacitat d’encomanar informes, sol•licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord delsmembres de la mateixa.

La primera reunió d’aquesta Comissió s’haurà de realitzar com a màxim una setmana (1) desprès de l’aprovació del Cartipàs. En aquesta s’haurà d’acordar el funcionament de la mateixa. LaComissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d’un Grup Municipal.

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM:

GRUP MUNICIPAL DEL PSC:

GRUP MUNICIPAL DE JXCAT LLEIDA:

GRUP MUNICIPAL DE C’S:

GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA:

GRUP MUNICIPAL DEL PP:

Regidors i regidora no adscrits/adscrita

José Maria Córdoba Alós

Ángeles Elisa Ribes Duarte

Sergio González Arroyo

 

Comissió de l´Horta de la Federació d´associació de veïns de Lleida (FAVLL)

Organització municipal: comissions, regidories i consells