Comissió Territorial de l’Horta de l’Ajuntament de Lleida

Per acord dels membres d’aquesta Comissió s’escollirà, un/a President/a que n’haurà de ser membre. El Secretari General – o funcionari/ària en qui delegui- actuarà de Secretari/a de la Comissió. La composició en nombre de membres d’aquesta Comissió serà la mateixa que s’estableix per a les Comissions Ordinàries i els acords es prendran per vot ponderat. Els Grups Municipals designaran els membres de la Comissió i no es requerirà la condició d’electe per formar-ne part.

Aquesta Comissió s’haurà de convocar, necessàriament i amb caràcter previ, per tractar d’aquelles qüestions que afectin a l’Horta de Lleida i que hagin de ser tractades per Comissió Ordinària, Junta de Govern Local o Ple. La Comissió tindrà capacitat d’encomanar informes, sol·licitar compareixences, emetre conclusions i qualsevol altra acció que es consideri oportuna, per acord dels membres de la mateixa.

La primera reunió d’aquesta Comissió s’haurà de realitzar com a màxim una setmana després de l’aprovació del Cartipàs. En aquesta s’haurà d’acordar el funcionament de la mateixa. La Comissió sempre es podrà convocar de forma extraordinària per petició d’un Grup Municipal.